Anara Tursynova Seytzhanovna

City: Karaganda

Department: Ultrasound

Schedule:

Monday to Friday: 10:00 to 17:00