Irina Pak Olegovna

City: Almaty Kazybek bi

Department: Neuropathology

Schedule:

Monday, Wednesday and Friday: 14:30 to 18:00

Tuesday and Thursday: 08:30 to 12:30

Saturday: 09:00 to 13:00